Welke rol heeft de huurdersvereniging?

De huurdersvereniging is een adviserende gesprekspartner van Baston Wonen. Door de medezeggenschap beslist de Huurdersvereniging mee over het huur- en woonbeleid. Dit houdt in dat op basis van wederzijds vertrouwen regelmatig overleg plaatsvindt met de directeur-bestuurder, medewerkers en de huurdersvereniging over beleids- en beheerzaken. Behalve met Baston Wonen onderhouden de bestuursleden van de Huurdersvereniging ook contacten met diverse andere maatschappelijke instanties, die elk op hun gebied raadvlakken hebben met de beleidsvorming op het gebied van volkshuisvesting. Daarnaast maakt Baston Wonen elk jaar afspraken met de gemeente Zevenaar en de huurdersvereniging over de prestaties die ze gaan leveren. De verschillende taken zijn er allemaal op gericht de belangen van huurders zo goed mogelijk te behartigen.

Wat zijn de speerpunten van de huurdersvereniging?

  1. Betaalbaarheid van het wonen
  2. Beschikbaarheid van voldoende huurwoningen
  3. Prettige woonomgeving
  4. Duurzaamheid en lage energiekosten

 Welke onderwerpen bespreekt de huurdersvereniging?

De huurdersvereniging bespreekt 6 tot 8 keer per jaar onderwerpen met Baston Wonen die de belangen van zowel huidige huurders als toekomtige huurders betreffen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: beleidsplan, onderhoudsbegroting, servicekosten, waaronder inspraak huurders bij aanbesteding schoonmaakbedrijf, huurbeleid en Jaarrekening.